top of page

תרגילים לכלי חשיבה 6 שילוב כל המערכות בכל תופﬠה אנושית

 

 

1. בחר תופﬠה חביבה ﬠליך: ילד מקפץ, איש נוחר, נערה מחייכת, תלמיד מגמגם, אבא עייף.

 

2. רשום לעצמך, באיזו מן המערכות התופﬠה  ניכרת, מתחילה, מתמקדת או פוגעת, ז.א. סמן את המﬠרכת המרכזית לתופעה בה בחרת.

 

3. ﬠצבב את אותה המערכת המרכזית (כל מערכת מעוצבבת), בדרך עליה רמזנו. אם התופﬠה קשורה עם מערכת פנימית, תעצבב אותה עם מ.ע. אוטונומית (בסכנה, אוטונומית "סימפטיקוס", ללא סכנה, אוטונומית "פראסימפטיקוס"). אם התופעה מתרחשת בבלוטות ו/או במערכת התנועה, עצבב את המערכת עם מ.ע. היקפית + מרכזית, יען כי ההיקפית רק מוליכה גירויים והוראות, אך אינה מפﬠנחת, ואינה מתכננת. זאת עושה מערכת העצבים המרכזית.

 

4. אילו חושים נמצאים במערכת המרכזית לתופﬠה? (זו שבעזרתה קפצנו או בחרנו, חייכנו או גימגמנו או ביטאנו עייפות). שלב מקסימום חושים, על-פי ערכם לתופעה. ציין מה זיהו, איזה שינוי זיהו (בחר מרשימת החושים כאן...)

 

5. שקול, האם התופעה היא קליטת גירוי או תגובה עליו:

 

א. אם התופעה היא קליטת גירוי יש לזהות את מירב החושים השותפים. אח"כ ציין את מ.ע. ההיקפית שהובילה את הגירוי למערכת המרכזית ופוענחה שם, וקיבלה "צבﬠ" על-ידי מפגש גם ריגושים, עם רמת עירנות, עם זכרונות ועם חשיבה.

נסה לשער אילו תגובות יכולה התפיסה החושית הנ"ל לעורר,

 

ב. אם התופעה הינה תגובה על הגירויים החושיים, על המידע שפוענח, עליך להמשיך ולמיין:

לתגובות רצוניות או אוטומטיות, שהיו פעם רצוניות, בטרם הפכו להרגל, לרפלקס. אלו מתקיימות במﬠרכת התנועה או באיברים השייכים לה ובבלוטות.

ואולי אלו תגובות אוטונומיות המתקיימות במערכות הפנימיות, מצא באילו מהן:

 

ג. אם התופעה היא במﬠרכת העצבים המרכזית, בדוק מיד את כל שמונת התפקידים שלה, אילו מהן משפיעות או מעורבות בתופעה ואיך, באיזו עוצמה, באיזו איכות, וכדומה.

 

6. שלב את המידע על התופעה עם ניסיון חייך, ובעיקר עם האזנה כנה לגופך.

 

7. בתרגיל שילוב המערכות יש חשיבות רבה לרצף: איזוהי המערכת הראשונה, השניה וכן הלאה, בכל מערכת שציינת, חפש מחדש את עיצבובה, את החושים בה ואת גווני התגובות, כי קיימות איך סוף תגובות אפשריות.

 

8. חוק הוא שכל המערכות שותפות, מי בפעילות מוגברת-משופרת או משובשת ומי בתת-פעילות. תת-פעילות יכולה להיות מנוחה אך גם מאמץ-יתר מיותר.

 

9. לאחר שהבנו איך משתלבות המערכות זו בזו בשנות קיום התופעה, כדאי לדעת פרטים נוספים על המערכות המעורבות, ולהבין אילו מהן ניתנות לשיפור, לאימון, לטיפוח.

 

(פרטים על המערכות, ראה לפי תוכן העניינים

 

 

לקריאה נוספת:

 

כלי חשיבה מס' 6: שילוב כל המערכות בכל תופעה אנושית

 

bottom of page