top of page

כלי חשיבה מס׳ 12: גישה צנטריפטלית לטיפוח מוקד בקרה פנימי

 

(בנושאים שהאדם במרכזם)

 

יש כוח צנטריפוגלי ויש כוח צנטריפטלי. הכוח הצנטריפוגלי גורם לתנועת חומר מן המרכז להיקף: (צנטריפוגה להפרדת חלב, לייבוש כביסה וכו'). הכוח הצנטריפטלי גורם לתנועת חומר מן ההיקף אל המרכז: כשמסובבים דלי מלא מים, המים נאספים למרכז.

על־פי מבנה האדם, המערכת המרכזית היא מערכת העצבים המרכזית; וברמה של התא, הרי שהמרכז הוא גרעין התא, ז.א. הנתונים התורשתיים של האדם. ואילו המערכות ההיקפיות ביותר הן מערכת התנועה ומערכת החושים, במידת מה. מי שדוגל בגישה הצנטריפוגלית מדגיש את הערך המכריע של מערכת העצבים המרכזית, הנתונים המוחיים, ושל הנתונים התורשתיים כקובעים עיקריים את ההתנהגות, את הפעילות, את התגובות, את החיים.

מי שדוגל בגישה הצנטריפטלית, זו שעיקר כוחה הוא מן ההיקף אל המרכז, מאמין, שעל־ידי דבב החושים (כל 15 מיני החושים), ועוד יותר על־ידי פעילות מערכת התנועה, על־ידי פעילות תנועתית מגוונת, ניתן לשפר אפילו נתונים מוחיים, אפילו נתונים מלידה או תורשתיים.

שתי גישות אלו משתקפות בהתייחסותנו לגוף (גנר), לעצמנו, וגם משתקפות בשיטות ריפוי מועדפות:

הנוטים לגישה הצנטריפטלית מייחסים למערכת התנועה ולתנועה את עיקר האחריות לבריאות גופנית נפשית ורוחנית, מייחסים לה תפקיד בהבשלת המוחות אצל תינוק, פעוט וילד ומייחסים לה גם טיפוח שיבה טובה, עירנות בכל גיל, שיפור ההרגשה ועוד.

ומכיוון שמערכת התנועה היא זו הניתנת לשליטה רצונית, הרי שמודעות לה מאפשרת נטילת אחריות לבריאות, כל איש לבריאותו שלו, גם של סביבתו, בניו ובני בניו. לא פחות חשוב טיפוח ההנאות מכל 15 = חמישה עשר החושים.

 

חיזוק מוקד הבקרה הפנימי במקום שלטון מוקד הבקרה החיצוני

קודם עלינו להבהיר את המושגים: מוקד בקרה, פנימי או חיצוני; ואם חיצוני: מאשים או פטליסטי.

"מוקד הבקרה״ זוהי תכונה או התנהגות, המציינת למי ולמה נוטה האדם לייחס את הצלחותיו ־ או כשלונותיו.

בעלי מוקד בקרה פנימי נוטים לייחס הן את ההצלחות והן את הכשלונות לעצמם, ואילו בעלי מוקד בקרה חיצוני נוטים לייחס אותם לגורמי חוץ: הן לגורל (הפטליסטים), או לגורם שניתן להאשימו (מוקד בקרה חיצוני, מאשים).

יש מי שמתייחס לתכונה זו כאל נתון אישיותי, ולו סיבות עמוקות הקשורות בילדות וכו'.

יש מי שמתייחס לתכונה זו כבסיס, עליו יש לבסס את המשך החינוך, כלומר כאל בסיס דינמי.

 

נביא  כמה דוגמאות משאלון המחקר ומתחום החינוך המיני + החינוך לחיי משפחה, שידגים את מוקדי הבקרה השונים. במחקר בדקנו את אוכלוסייתנו, כדי לאפיין אותה, כלומר היה זה כלי דיאגנוסטי, וגם פרוגנוסטי; כמו כן בדקנו את השינויים שחלו באוכלוסיה אחרי ששיפרו את הבנתם את האדם ה״גנרי" את מיניותם המובהקת, עם הסערות והרגיעות שהמיניות מביאה עימה, ואז בדקנו את ערכה החינוכי של גישתנו. על סמך המחקר הנ״ל מותר לנו לציין, שתכונה זו, מוקד הבקרה, ניתנת להזזה לכיוון של חיזוק מוקד הבקרה הפנימי.

 

 

לקריאה נוספת

 

שאלון עמדות לזיהוי מוקד הבקרה

 

12 כלי החשיבה של הגישה ההוליסטית

bottom of page