top of page

תרגילים לכלי חשיבה מס' 5 טופוגרפיה - חוק השכנות

 

 

1. בחר כמה איברים שמﬠניינים אותך כרגﬠ או שאתה מכיר פחות או ששמﬠת שנפגﬠו אצל מישהו ובדוק:

 

א. לאיזו מﬠרבת שייך האיבר ומי הם שכניו באותה המﬠרכת מכל הצדדים,

 

ב. באיזה איזור של הגוף מצוי האיבר ומי הם שכניו ממערכות אחרות, מכל הכיוונים (מלמעלה, מלמטה, מלפנים, מאחור, מצד ימין ומצד שמאל). לכל איבר שכנים בשני אופנים אלו והם תמיד משמﬠותיים הו לקילקול ובﬠיקר לתיקון המצב.

 

 

 

2. בחר רגש כלשהו, נעים או נעים פחות, נסה למקם אותו, איפה הוא מתבטא (לדוגמה: זﬠם בﬠיניים, צער ,גם דמﬠות, התלהבות בניפנוף הזרוﬠות, גﬠגוﬠים בלב או בבית החזה או באיזור הערווה) ובחן את כל שכניו של האיזור. כל זאת כדי להבין אך גם כדי לשפר התנהגויות או תגובות.

 

3. בחר תופעה מן החיים (רקד, שיחק, בנה, אכל, ישן, תיכנן, הזיע, נאם וכו'), קשר את התופﬠה עם אחת משמונה הפﬠילויות של מﬠרכת הﬠצבים המרכזית, ותבחן מי הם שכניו של אותו המרכז (שכנים של מרכז הדיבור או של מרכז ויסות החום או של מרכז השינה). יש מסקנות לשכנות זו, מסקנות תפעוליות (אופרטיביות).

 

4. בכל איבר מיוצגות הרבה מאד מהמﬠרכות.  לדוגמה; בעור מיוצגת מערכת הגלאים (הרבה חושים), מערכת הדם, הלימפה, העצבים ההיקפיים והאוטנומיים, מﬠרכת הבלוטות (זיעה, שומן). באופן דומה בחר כל איבר ובדוק איזה מﬠרכות מיוצגות בו ואיך הן מﬠוצבבות.

 

5. בחר "צרה" כלשהיא: קרסול נקוﬠ, ברך כואבת, גב ש"נתפס", צוואר תפוס שנקרא hexencshuss = ירי המכשפה, קילקול קיבה, בחילה וכדומה, לא מי יודﬠ מה. בחן ככתוב בתרגילים ﬠד כה: השכנים באותה המﬠרכת, השכנים ממﬠרכות אחרות, המﬠרכות המיוצגות באיבר ש"התקלקל". מי מכל השכנים יושיט ﬠזרה? העזר בהם!

 

 

 

 

לקריאה נוספת:

 

12 כלי החשיבה של הגישה ההוליסטית

 

כלי חשיבה מס' 5: טופוגרפיה - חוק השכנות

 

bottom of page