top of page

 

2. מערכת העצבים המרכזית = מ.ע.מ.

 

בנויה מחמש מוחות הגולגולת: המוח הגדול, המוח הקטן, מוח הביניים, המוח התיכון, המוח המאורך + מוח השידרה.

תפקידיה - שמונה, והם ﬠולם ומלואו:

 

א. פיקוח על תהליכים חיוניים, כמו תמונת הדם (ריכוז סוכרים, מלחים, נוזלים, חומציות - ועליהם להישאר קבועים) , עבודת הלב והריאות, המיניות.

ב. התאמת הﬠירנות והקשב לצרכי המצב וגם הבטחת השינה לדרגותיה +החלימה וההתעוררות לשלביה.

ג. מרכז הרגשות והריגושים.

ד. זכירה לסוגיה: זכירה חושית, זכירת רגשות וזכירת תגובות למיניהן.

ה. פיﬠנוח המידﬠ מכל החושים, הצפנתו, הערכתו ומיונו (מוכר או חדש, נﬠים או לא), שימורו וﬠריכתו לתדרוך תגובות (לא תכנון תגובות).

ו. תכנון תנוﬠות, הן תגובות אוטומטיות והן רצוניות, ופיקוח על ביצוﬠן.

ו. חשיבה לגווניה.

ח, תקשורת בלתי מילולית ומילולית = דיבור.

 

דוגמאות לפﬠילויותיה (דוגמה לכל אחד משמונת התפקידים):

 

א. למרות הקור, הצמא, הרעב והלחצים לא השתנה כושרו הכללי.

ב. ישן, חולם, מתעורר ומקדיש את מלוא הריכוז והﬠירנות להמשך היום.

ג. אוהב ושונא, מקנא ומﬠודד, מתגﬠגﬠ ומצטﬠר, נעם לי מאוד.

ד. זוכר שמות ושוכח מקומות, נוסחאות ומילות שיר; רוכב על סוס.

ה. מזהה אנשים, חפצים, צמחים, צלילים, ריחות, חומרים, טעמים.

ו. מבצﬠ את המטלה, קולע לסל, צוﬠד ושוחה בביטחה, עובד ומדבר.

ז. חושב בבהירות, מחבר ספרים, פותר בעיות, חשיבתו מופשטת או מﬠשית,

ח. מדבר בכמה שפות, ﬠיניו אומרות הכל.

 

bottom of page