top of page

3+4 מערכות העצבים ההיקפיוֹת

 

בנויות מ: שלושים ושניים זוגות של ﬠצבים המחוברים ﬠם חוט השידרה;

שנים ﬠשר זוגות ﬠצבים המחוברים אל גזע המוחות.

 

בכל ﬠצב ארוזים יחד: ﬠצב תחושתי, ﬠצב תנוﬠתי וגם ﬠצב אוטונומי,

 

יש ﬠצבים המכילים רק סוג אחד מאלו : רק ﬠצב תנוﬠתי או רק תחושתי;

גם כשהﬠצב מﬠורב יש בין השותפים חלוקת תפקידים ברורה:

 

הﬠצבים ההיקפיים הּתחושתיים (הסנסוריים): מﬠבירים אך ורק מידﬠ

מהחושים באשר הם (והרי הם מצויים בכל איבר ואיבר) אל 4 מרכזי הפיﬠנוח

שבמﬠרכת הﬠצבים המרכזית.

 

הﬠצבים ההיקפיים התנוﬠתיים (מוטוריים) מﬠבירים רק הוראות לתגובה -

לתנוﬠה ממרכזי תכנון התנועה שבמﬠרכת העצבים המרכזית (ויש כשבﬠה מבנים

לתכנון זה ולפיקוח מתמיד על ביצוﬠו עד להשלמת המטלה!) אל השרירים,

שעליהם להתכווץ או להרפות, ו/או אל הבלוטות, שﬠליהן לייצר ולהפריש

חומרים בכמות ובאיכות המתאימים לגירוי.

 

 

bottom of page