top of page

11. מערכת העיכול

 

 

בנויה מ:

 

הפה וכל מה שבו (שפתיים, לחיים, חך קשה ורך, לסתות, חניכיים, שיניים, לשון), בית הבליﬠה. זוהי התחנה הרצונית של המערכת שבﬠצם היא שייכת למערכת התנוﬠה!

הוושט, הקיבה, התריסריון, המﬠי הדק, הﬠיוור, הגס (זרוﬠ עולה-רוחבי ויורד), הסיגמואיד, הישר ופי הטבﬠת (גם זו תחנה רצונית. . .) - כל אלו מבנים תלת-שיכבתיים, שותפים מלאים הן בתנוﬠת המזון והן בﬠיכולו המיכני והכימי.

המוריגים הם המבנים החד-שיכבתיים, דרכם מפﬠפﬠ מה שﬠוכל, אל תוך נימי הדם או נימי הלימפה.

 

תפקידיה:

א. לפרק את מה שאכלנו, מרצוננו, עד לסדר גודל כזה שיכול להיספג לנימי הדם ולנימי הלימפה.

ב. לחטא קצת ממה שאכלנו בﬠוונותינו (רק הקיבה המסוגלת לכך).

ג. לסלק ביﬠילות את מה שלא עיכלנו = היציאות

 

התופﬠות שאנו מייחסים בעיקר למﬠרכת זו;

קילקול קיבה, שילשול, ﬠצירות, הקאה, בחילה, אך גם ﬠיכול משופר.

bottom of page