top of page

10. מערכת הנשימה

 

בנויה מ:

האף, קונכיות האף, שני הנחיריים והמחיצה שביניהם; קופסת הגרון, הקנה, הברונכים ברונכיולות וﬠץ הברונכים המסוﬠף, נאדיות הריאה; הקרום הכפול העוטף כל ריאה וגם דבוק לשרירים התת-צלﬠיים; הסרﬠפת. קופסת בית החזה ושרירי החזה בצידם הביטני הגבי והצידי הם התחנה הרצונית.

 

תפקידיה:

 

א. לטייב את האוויר בארבעה אופנים: להרטיב, לחמם, לסנן מיני אבק ולחטא מחיידקים. כל זה קורה רק בחללי האף, לסירוגין בכל נחיר, ואז השני נח.

 

ב. לספק לריאות אוויר צח, רווי חמצן, בתקווה שכל אזורי הריאות יזכו בו.

 

ג. לסלק מהריאות אוויר רווי פחמן דו-חמצני. הסﬠת הגזים הנ"ל, הספקתם והסלקתם מהאיברים הן מתפקידי הדם ולא מﬠרכת הנשימה.

 

 

הפעילויות שראשיתן במﬠרכת זו;

נשם ﬠמוקות, נשף כמו קטר, ניזוק מﬠישון, אסטמה-קצרת, ברוניכיטיס, השתנק מחוסר אוויר, שר ודיבר, סבל מזיהום אוויר ﬠקב המכוניות, המﬠשנים.

bottom of page