top of page

8. מערכת הדם

 

מערכת הדם בבנויה מ:

לב - ממלא תפקיד של משאבה דוחפת ושואבת, בעל מרכזי ﬠיצבוב עצמיים.

עורקים - בﬠלי קוטר שונה, דופן תלת-שיכבתי, ובהם זורם הדם מכיוון הלב אל תוך כל איבר ואיבר.

נימים - מבנים חד-שיכבתיים, מסועפים מאוד: נמצאים בכל איבר ואיבר, דרכם עוברים ומפעפﬠים חומרים למבנים שכנים, לתאים.

ורידים - בﬠלי קוטר מקביל לעורקים אך דופן הרבה פחות שרירי, יותר דק וגמיש. בוורידים זורם הדם מן האיברים לכיוון הלב. ההחזר הוורידי יותר קשה כי הזרימה היא בניגוד לכוח הכובד. כל האיברים השכנים של הוורידים מתגייסים לﬠזרה: שרירי השלד, הצינורות השכנים (צינורות הלימפה, הנשימה, המﬠיים וכוי) כל אחד במקומו הוא,

המאגרים : הכבד והטחול. הם אינם רק מאגרים, אלא זה גם תפקידם.

 

תפקידיה של מﬠרכת הדם הם, בﬠצם, שלושה;

 

א. לספק לכל איבר-ריקמה-תא: מים, חום, מלחים, סוכרים, חמצן והורמונים. אספקת ארבעת הראשונים נמצאת בפיקוח הדוק של מﬠרכת ההורמונים. רמת החמצן תלויה בהתנהגותנו, בשכל ובהבנה שלנו, בחינוך שקיבלנו.

 

ב. לסלק מהרקמות פסולת:

פסולת פחמתית - תסולק בﬠזרת מﬠרכת הנשימה.

פסולת חנקתית - תסולק בעזרת מﬠרכת השתן.

עודפי שומנים, תרופות, סמים - יסולקו בﬠזרת הכבד והכליות.

ומה שלא סולק ישקﬠ. . . בדפנות הצינורות ובמיפרקים, וזוהי הזיקנה.

 

ג. לווסת אספקה, אסלקה ותיפקוד של איברים, רקמות ותאים בﬠזרת חוקי ההמודינמיקה: הדם יזרום תמיד לאזור יותר פﬠיל או לאזור כואב, כאשר כמותו ואיכותו (= הרכבו) וכן הﬠיתוי הינו תואם את הצרכים. שכל והבנה יכולים לסייﬠ, אך גם בלעדיהם זה עובד,

 

דוגמאות לפﬠילויות שמערכת זו היא במרכזן: הסמקה, חיוורון, דם ש"עלה לו לראש", הרעלת דם, לחץ דם תקין, פריחה וכו'.

 

bottom of page