top of page

כלי חשיבה מס׳ 8: שימוש בהגדרות קצרות של מבנים ותהליכים באדם

 

כאן מובאים המושגים ולאו דוקא ההגדרות ברצף אלפוני; המושגים ״זה לעומת זה״ והגדרתם.

 

חשיבות כלי זה הוא בכך, שבשיחה יומיומית נוטים אנו. להשתמש במונחים רבים שאינם בהירים די צורכם. למשל: Pornographia, יש המבטאים אותה בעקשנות Fornografia, אף שמושג כזה לא קיים, או מבלבלים בין פורנוגרפיה לבין כל עירום יפיפה. גם מונחים פשוטים יותר, כמו ההבדל בין קנה לצוואר, או ההבדל בין חוש לעצב, או מהו החיק ואיפה הוא, או מהי אותה אורגסמה הנישאת בפי כל טעונים הבהרה־הגדרה. זו גם הזדמנות לברר מונחים, נושאים, בעזרת מילונים שונים, בעזרת אנציקלופדיות שונות, להיווכח שגם הם מתיישנים, שהאמיתות בהם אינן מוחלטות, שידיעותינו טעונות בירור, חידוש, בדיקת הדיוק.

 

bottom of page