top of page

כלי חשיבה מס' 3: התופﬠה כחלק מתהליך

 

תהליך הוא שינוי במימד של זמן. כל תהליך הינו תופעה, אך לא כל תופﬠה היא תהליך. ישנם תהליכים שונים (הכוונה גם עתה לתהליכים שבן האדם במרכזם):

 

קצרצרים כגון עיפעוף, בליעה או ממושכים כגון גדל, חושב, מבריא; הפיכים כגון נפצע-הגליד, בלתי הפיכים כגון התבגרות, זיקנה. גלויים לﬠין כגון אכילה, שתיה; סמויים מן העין כגון עיכול, משמין והולך; חבויים כגון מתאהב, לומד; שליליים כגון מתמכר לשתיה, מפריע, חד-פﬠמיים כגון מעד ונפל, התיישב; רציפים כגון נשימה, יציבה; מﬠגליים חוזרים על עצמם, מסלימים, כגון התקפי קצרת.

 

התופעה היא כעין צילום, חלקיק של התהליך, ומטרתנו היא להעלות למודﬠ את השינוי במימד

הזמן, כדי שנוכל להבין או לעקוב אחרי המתרחש בגופנו. גנר.

 

לדוגמא:

 

יש לך כאב ראש. איך ומתי התחיל? מהו השלב הסמוי של התופﬠה? מהו תהליך הכאב ותהליך

הריפוי? איך ומתי חלף כאב הראש (או יחלוף)? איך תקצר את תהליך ההחלמהו

 

ובדומה:

 

חשוב על תהליך העיכול. מתי מתחיל, איך מתנהל ואיפה, מתי מסתיים?

 

 

 

 

תרגילים לכלי חשיבה  3: התופעה כחלק מתהליך

 

1ִ האם יש באלפונך תופעות שאינן קטעים של תהליך או תהליכים? רשום אותך לדיון.

 

2. אילו תופעות (מאלפונך) קשורות בתהליכים הפיכים ואילו בתהליכים בלתי הפיכים?

 

3. מהם התהליכים הסמויים שקדמו לתופעות:

מרכיב משקפיים (אולי אימץ את ﬠיניו או ﬠיניו נפגﬠו מחפץ כלשהו או חלה במחלה כל שהיא), נפגﬠ בתאונה (אולי היה שתוי, אולי לא הכיר את הרכב, אולי נהג במהירות מופרזת), מה קדם לאירוﬠ ולא מה היו הסיבות.

קיבל ציון גבוה, וכוי.

 

4. בחר כמה תופﬠות - תהליכים;

גנר - המרכיב השולט הוא גופני

נרג - המרכיב השולט הוא נפשי

רנג - המרכיב השולט הוא רוחני

ציין לאיזה סוג של תהליך תשייך אותם: לתהליך מהיר או איטי, גלוי או סמוי, הפיך או בלתי הפיך

 

5. ﬠקוב בﬠזרת רישום אחרי כמה תהליכים יומיומיים. ציין מהות התהליך:

מרגע ששבעת ועד לרגע שרﬠבת שוב.

מהיום שגזזת ציפורניים ועד שנדרשת לשוב ולגזוז אותן.

מהרגיע שמכרך עבר ניתוח ועד שהחלים,

מהרגע שבלע מכרך גלולה לשיכוך הכאב ועד שהכאב חלף.

מהרגע ששינית התנהגות בשעת כאב (שתית, החלפת פעילות) ועד שהכאב חלף.

מהרגע ששהית בשמש ועד שהשחים עורך או השתלחף מעודף קרינה.

מיין תהליכים אלו לסוגיהם על-פי הרשימה בראש הפרק.

 

 

bottom of page